Що таке “реферат”, як його писати?

0
8622

Що таке “реферат”, як його писати?Реферат – це аналітичний огляд або розгорнута рецензія, в якій обгрунтовується актуальність досліджуваної теми, коротко викладаються і аналізуються змістовні і формальні позиції досліджуваних текстів, формулюються узагальнення і висновки.

Структура реферату визначається його видом, наведемо в якості прикладу можливу класифікацію рефератів:

Аналітичний огляд може бути побудований двояко:

 • У вигляді викладу історії вивчення проблеми (що нового внесли ті чи інші дослідники);
 • У вигляді аналізу сучасного стану проблеми (що розглядаються роботи групуються за ознакою спільності).

Огляд повинен являти собою не компіляцію, а аналіз і зіставлення робіт, виявлення даних, що підтверджують один одного. Огляд повинен закінчуватися короткими висновками: перерахуванням вже досліджених аспектів проблеми, постановкою дискусійних питань, а також виділенням нових аспектів, які підлягають вивченню.

Критичний аналіз дискусії — такий вид реферату представляє собою більш глибоке вивчення протистоять точок зору з якогось питання. Головна його мета – виявити сутність спору. Для цього потрібно уважно проаналізувати кожну позицію, з’ясувати, які факти та / або теоретичні положення послужили основою для того чи іншого погляду на проблему.

Розгорнута рецензія може включати наступні позиції:

 1. Обгрунтування актуальності рецензованої роботи.
 2. Короткий виклад теоретичної позиції автора рецензованої роботи.
 3. Аналіз теоретичної позиції роботи в зіставленні з іншими дослідженнями.
 4. Аналіз особливостей викладу, наприклад, ясність, логічність, цілісність і т.д.
 5. Висновки, які можна зробити на основі проведеного аналізу, – що є цінним в рецензованої роботі, що вимагає додаткового вивчення та уточнення, що викликає сумніви.

Як приклад наведемо можливий перелік вимог до складання реферату.

Загальні вимоги до розробки реферату

 1. Продумайте тему і мету своєї роботи, в загальних рисах визначте її зміст, накидайте попередній план.
 2. Складіть список літератури, яку варто прочитати; читаючи її, відзначайте і виписуйте все те, що повинно бути включено в роботу.
 3. Розробіть, як можна більш докладний план і біля всіх пунктів і підпунктів вкажіть, з якої книги або статті слід взяти необхідний матеріал.
 4. У вступі до роботи розкрийте значення теми, визначте мету реферату.
 5. Послідовно розгорніть всі передбачені планом питання, обгрунтовуючи, роз’яснюючи основні положення, підкріплюйте їх конкретними прикладами і фактами.
 6. Проявляйте своє особисте ставлення: відобразіть у роботі власні думки і почуття.
 7. Пишіть грамотно, точно; розділюючі текст на окремі абзаци, не допускайте повторення, коротко формулюйте виводи.
 8. У пронумерованих підрядкових виносках вкажіть, звідки взяті наведені в тексті цитати і факти.
 9. В кінці роботи зробіть узагальнюючий висновок.
 10. Самокритично прочитайте свою роботу, встановіть і виправте всі помічені недоліки; перепишіть роботу начисто.

Орієнтовна структура реферату

 • Титульний аркуш.
 • Зміст (в ньому послідовно викладаються назви пунктів реферату, указуються сторінки, з яких починається кожен пункт).
 • Введення (формулюється суть досліджуваної проблеми, обгрунтовується вибір теми, визначаються її значимість і актуальність, вказуються мета і завдання реферату, дається характеристика використовуваної літератури).
 • Основна частина (кожен розділ її, доказово розкриваючи окрему проблему або одну з її сторін, логічно є продовженням попереднього).
 • Висновок (підводяться підсумки або дається узагальнений висновок по темі реферату, пропонуються рекомендації).
 • Список літератури.
 • Додаток (таблиці, графіки, схеми можуть бути винесені з основної частини, щоб не перевантажувати її деталями).

Вимоги до оформлення реферату

Обсяг реферату може коливатися в межах 10-15 друкованих сторінок (без додатків). Розмір шрифту – 13, Times New Roman, звичайний, інтервал між рядками – 1,5; розмір полів: лівого – 30 мм, правого – 10 мм, верхнього – 20 мм, нижнього – 20 мм. Текст друкується на одній стороні сторінки; виноски та примітки друкуються на тій же сторінці, до якої вони відносяться (через 1 інтервал, більш дрібним шрифтом, ніж текст).

Всі сторінки нумеруються, починаючи з титульного листа; цифру номеру сторінки ставлять вгорі по центру сторінки; на титульному аркуші номер сторінки не ставиться. Кожен новий розділ (вступ, розділи, параграфи, висновок, список джерел, додатки) починається з нової сторінки.

Відстань між назвою розділу (заголовками глави або параграфа) і наступним текстом повинна дорівнювати трьом інтервалам. Заголовок розташовується посередині рядка, крапку в кінці заголовка не ставлять.

Титульний аркуш є першою сторінкою рукописи і заповнюється за певними правилами. У верхньому полі зазначається повне найменування навчального закладу, відокремлене від решти площі титульного аркуша суцільний рисою. У середньому полі вказується назва теми реферату без слова “тема”. Ця назва пишеться без лапок. Нижче, по центру заголовка, вказується вид роботи та навчальний предмет (наприклад, екзаменаційний реферат з біології).

Ще нижче, ближче до правого краю титульного аркуша, вказується прізвище, ім’я, по батькові учня, клас. Ще нижче – прізвище, ім’я, по батькові та посада керівника і, якщо такі були, консультантів. У нижньому полі вказується місто та рік виконання роботи (без слова “рік”).

Вибір розміру і виду шрифту титульного аркуша не має принципового значення. Після титульного аркуша поміщається зміст, в якому наводяться всі заголовки роботи та вказуються сторінки, з яких вони починаються.

Далі слідує вступ, основний текст (згідно з розподілом на розділи і з короткими висновками в кінці кожного розділу) і висновок. Основний текст може супроводжуватися ілюстративним матеріалом (малюнки, фотографії, діаграми, схеми, таблиці). Якщо в основній частині містяться цитати або посилання на висловлювання, необхідно вказати номер джерела за списком і сторінку в дужках в кінці цитати або посилання. Список літератури вибудовується і нумерується за алфавітом прізвищ авторів. Повинна бути дотримана правила бібліографічного опису використаних джерел.

Бібліографічний опис – сукупність бібліографічних відомостей про документ, наведених за встановленими правилами і призначених для його ідентифікації і загальної характеристики.

1. Опис книги, написаної 1-2 авторами
Відомості про авторів. Основна назва / Відомості про редактори. – Відомості про повторність видання. – Місце видання: Видавництво, Рік видання. – Кількість сторінок.
Наприклад, Егідес А.П., Егідес Є.М. Лабіринти мислення, або Ученими не народжуються.- М.: АСТ-ПРЕСС КНИГА, 2004. – 320 с.

2. Опис книги, написаної кількома авторами
Основна назва / Відомості про авторів, відомості про редактори. – Відомості про повторюваність видання. – Місце видання: Видавництво, рік видання. – Кількість сторінок.
Наприклад, Як вчити школярів працювати з підручником / Г. Г. Граник, С.М. Бондаренко, Л. А. Кінцева. – М.: Знание, 1987. – 80 с.

3. Опис статті
Відомості про авторів. Основний заголовок. – Відомості про видання / / Де опублікована стаття. – Рік. – Номер. – Сторінки. Наприклад, стаття в журналі: Ільєнко Е. Школа повинна вчити мислити / / Наука і життя. – 1984. – № 8. – С. 14 – 20.
Наприклад, стаття в збірнику: Лузгін В.В. Єдність навчальної та науково-дослідницької роботи-студента / / Проблеми підготовки вчителя: З досвіду роботи Казанського державного педагогічного інституту. – К.: КДПІ, 1976. – С. 188-206.

4. Опис багатотомного видання
Основний заголовок: Загальна кількість томів / Відомості про редактори. – Відомості про повторюваність видання. – Місце видання: Видавництво, рік видання. – Том. – Кількість сторінок.
Наприклад, Словник сучасної російської літературної мови: У 20 т. / Гл.ред. К. С. Горбачевич. – 2-е вид., Перераб. і доп. – М.: Рус.яз., 1993. – Т.4. – 576 с.

5. Опис ресурсу інтернету
Опис електронного ресурсу обов’язково включає вказівку докладного електронної адреси.
Короткий звіт “Основні результати міжнародного дослідження освітніх досягнень учнів”.http://www.centeroko.ru.

Критерії оцінки реферату

 • Актуальність теми дослідження.
 • Відповідність змісту теми.
 • Глибина опрацювання та логіка викладу матеріалу.
 • Самостійність виконання роботи.
 • Правильність і повнота використання джерел.
 • Відповідність оформлення реферату стандартам.

Добавить комментарий

Такой e-mail уже зарегистрирован. Воспользуйтесь формой входа или введите другой.

Вы ввели некорректные логин или пароль

Извините, для комментирования необходимо войти.